Σοβαδες

DUROSTICK

HYDROSTOP ANTIQUE

Έτοιμος επισκευαστικός, ρητινούχος σοβάς, με βάση την υδράσβεστο, την ποζολάνη, πυριτικά και ανθρακικά αδρανή σταθερής κοκκομετρίας, χωρίς τσιμέντο. Παρέχει υψηλή εργασιμότητα, πρόσφυση και αντοχή, ενώ παράλληλα επιτρέπει στα δομικά στοιχεία να αναπνέουν. Είναι κατάλληλο για τις αναπαλαιώσεις παραδοσιακών κτιρίων καθώς και για την αποκατάσταση αποσαθρωμένων σοβάδων. Κατατάσσεται στην κατηγορία R:CSII, κατά ΕΝ 998-1.