Προσμεικτα - βελτιωτικα

DUROSTICK

DUROSTICK RESIN POWDER

Ενισχύει τσιμεντοκονιάματα και ασβεστοκονιάματα. Βελτιώνει την αντοχή, την πρόσφυση, την ελαστικότητα, τη στεγανότητα, την εργασιμότητα. Αποτρέπει συρρίκνωση και ρηγματώσεις. Ιδανικό πρόσθετο για: Επισκευές μπετόν, νέους σοβάδες ή παλαιούς προς επισκευή, λάσπη κτισίματος, αρμόστοκους και κόλλες, πεταχτό σοβά, τσιμεντοκονίες κ.ά. Ως υλικό προεπάλειψης, σταθεροποιεί σαθρές επιφάνειες, αποτρέπει το σκόνισμα και δημιουργεί αντιτριβικές επιφάνειες.