Προσμεικτα - βελτιωτικα

DUROSTICK

DUROSTICK D-20

Ακρυλική ρητίνη η οποία, προστιθέμενη σε τσιμεντοκονιάματα και ασβεστοκονιάματα, βελτιώνει την πρόσφυση, τη στεγανότητα, την ελαστικότητα και την ανθεκτικότητά τους, αποτρέποντας τη συρρίκνωση και τη δημιουργία ρωγμών. Ως υλικό προεπάλειψης, σταθεροποιεί τις σαθρές ορυκτές επιφάνειες και τις ελαφροβαρείς επιστρώσεις δαπέδων. Δημιουργεί γέφυρα πρόσφυσης μεταξύ νέου και παλαιού σκυροδέματος ή κονιάματος.