Προσμεικτα - βελτιωτικα

DUROSTICK

DUROFIBRE

Ενισχυτικό πρόσθετο σκυροδέματος, τσιμεντοκονιαμάτων και ασβεστοκονιαμάτων. Δημιουργεί τρισδιάστατο πλέγμα, το οποίο οπλίζει εμποδίζοντας τη δημιουργία τριχοειδών ρωγμών. Βελτιώνει την αντοχή σε κρούση, την επιφανειακή τριβή και τη συνοχή κατά τη διάστρωση. Συνδυάζεται άριστα με τα ακρυλικά γαλακτώματα και τους ρευστοποιητές της DUROSTICK.